เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


การไฟฟ้า

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้เกือบครบทุกครัวเรือน คิดเป็น ๙๐ เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับหมู่บ้าน ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีไฟฟ้าใช้ ดังนี้

(๑) จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า ๙๖๓ หลังคาเรือน
(๒) ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๗๕ จุด ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

การประปา

การประปา องค์การบริหารส่วนตำบลมีกิจการประปาเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลเอง สามารถให้บริการได้ครอบคลุมเกือบทุกหลังคาเรือน คิดเป็น ๙๐ เปอร์เซ็นต์ แต่ปัญหาคือน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้อุปโภค – บริโภค ของประชาชนได้ตลอดทั้งปี และเกิดปัญหาเรื่องน้ำประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ำ และแหล่งน้ำดิบเป็นแบบประปาผิวดิน จำนวน ๑ แห่ง ซึ่งทำให้การผลิตน้ำประปามีปัญหาเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาคือ การลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที การพิจารณาโครงการต่างๆ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้นำบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีเพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป เมื่อมีงบประมาณและความจำเป็นก็สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้ ดังนี้

(๑) จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา 1,638 หลังคาเรือน
(๒) หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา ขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนาเชิงคีรี ๑ แห่ง
(๓) ปริมาณการใช้น้ำประปาเฉลี่ย ๕๐๐ – ๕๕๐ ลบ.ม. ต่อวัน
(๔) แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาได้จาก
( / ) แหล่งน้ำผิวดิน ๒ แห่ง ประปาผิวดินบ้านมะขามเอน , บ้านเกลียวทอง
( / ) แหล่งน้ำใต้ดิน ๑8 แห่ง

มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ อุปโภค - บริโภค จำนวน 20 แห่ง ครอบคลุม ๑๐ หมู่บ้าน เป็นแหล่งน้ำที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน ดังนี้

หมู่ที่ ๑ บ้านนากาหลง หมู่ที่ ๒ บ้านนาเชิงคีรี , กลุ่มบ้านปากดง , กลุ่มบ้านโว้งมะโก , โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี
หมู่ที่ ๓ บ้านนาเค้าหมู , กลุ่มบ้านเขากาว หมู่ที่ ๔ บ้านขุนนาวัง , โรงเรียนบ้านขุนนาวัง , วัดขุนนาวัง , บริเวณที่ทำการศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 4
หมู่ที่ ๕ บ้านโว้งบ่อหมู่ที่ ๖ บ้านมะขามเอน , บริเวณที่ทำการ อบต.
หมู่ที่ ๗ บ้านนาป่าดำ หมู่ที่ ๘ บ้านน้ำลาด , บ้านยางโทน
หมู่ที่ ๙ บ้านเกลียวทองหมู่ที่ ๑๐ บ้านคลองเตย , กลุ่มบ้านโคกขาม0.01s. 0.50MB