นายบุญส่ง ชำนาญเสือ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี
061-684-9357

ออนไลน์ 140 คน

เยี่ยมชม 16,751 คน

สภาพสังคม
การศึกษา

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ - ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙ อ่าน เขียนภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ ๖- ๑๔ ปี ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ ๙๙ ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ปัญหาคือ ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้ การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ให้กับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน

การศึกษา ข้อมูล ณ ปัจจุบัน

จำนวนครูจำนวนนักเรียน
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชาย หญิง รวมชาย หญิง รวม
1ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเชิงคีรี - 2 2 27 3562
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนนาวัง - 2 2 9 12 21
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโว้งบ่อ - 1 12 3 58
4 โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี 6 8 14 77 62 139
5 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 8 11 19 82 45 127
6 โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ 3 5 8 31 31 62
7 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 6 2 8 51 31 82

ที่มา : กองการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและการท่องเที่ยว (พฤษภาคม พ.ศ. 2562)


สาธารณสุข

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในหมู่บ้าน เช่นกัน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน โรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก มือ – ปาก - เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้หมู่บ้านเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุก จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การใช้ยาเพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม การออกกำลังกายยังไม่สม่ำเสมอ และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ ปัญหาเหล่านี้องค์การบริหารส่วนตำบลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล สาธารณสุข จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเชิงคีรี 1 แห่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านขุนนาวัง 1 แห่ง

เปลี่ยนภาษา