นายบุญส่ง ชำนาญเสือ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี
061-684-9357

ออนไลน์ 128 คน

เยี่ยมชม 16,679 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคม

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ ๗๐ เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐ โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย ปัญหาคือ งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่ เพียงพอที่จะดำเนินการได้ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลมีเส้นทางคมนาคม ดังนี้
ถนน

ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จำนวน ๒๕.๖ กม.

สภาพถนน คอนกรีต จำนวน - สาย ระยะทาง - กม.
สภาพถนน ราดยาง จำนวน ๓ สาย ระยะทาง ๒๕.๖ กม.
- สาย ๑๒๗๒ เมืองเก่า – คีรีมาศ ระยะทาง ๑๐ กม.
- สาย ๑๓๓๒ บ้านป้อม – ถ้ำแม่ย่า ระยะทาง ๑๐ กม.
- สาย ๑๓๑๙ คีรีมาศ – อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ระยะทาง ๕.๖ กม.

ถนนในความรับผิดชอบทางหลวงชนบท จำนวน ๒๒.๕๓๐ กม.

สภาพถนน คอนกรีต จำนวน ๕ สาย ระยะทาง ๒.๕๓๐ กม.
สภาพถนน ราดยาง จำนวน ๒ สาย ระยะทาง ๒๐ กม.
- สายหนองหมี – ขุนนาวัง ระยะทาง ๑๒ กม.
- สาย ๓๐๒๓ เกลียวทอง – นาเชิงคีรี ระยะทาง ๘ กม.

ถนนของท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนาเชิงคีรี จำนวน ๗๘.๘๙ กม.

สภาพถนน คอนกรีต จำนวน ๑๙ สาย ระยะทาง ๖.๘๓ กม.
สภาพถนน ราดยาง จำนวน ๑๖ สาย ระยะทาง ๘.๔๖ กม.
สภาพถนน ลูกรัง จำนวน ๔๒ สาย ระยะทาง ๖๓.๖๐ กม.

โทรศัพท์

ตำบลนาเชิงคีรีมีเครือข่ายโทรศัพท์คลอบคลุมพื้นที่ ร้อยละ 90 เนื่องจากบางพื้นที่มีภูเขา จึงทำให้เสาส่งสัญญาณไม่ทั่วถึง


ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ในพื้นที่ตำบลนาเชิงคีรี ได้รับการบริการรับ – ส่งพัสดุต่างๆ จากไปรษณีย์ทุกวันทำการ อีกทั้งยังมีขนส่งของเอกชนต่างๆ ที่ให้บริการทั่วถึงทุกหลังคาเรือน


การไฟฟ้า

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้เกือบครบทุกครัวเรือน คิดเป็น ๙๐ เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับหมู่บ้าน ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีไฟฟ้าใช้ ดังนี้

(๑) จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า ๙๖๓ หลังคาเรือน
(๒) ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๗๕ จุด ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

การประปา

การประปา องค์การบริหารส่วนตำบลมีกิจการประปาเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลเอง สามารถให้บริการได้ครอบคลุมเกือบทุกหลังคาเรือน คิดเป็น ๙๐ เปอร์เซ็นต์ แต่ปัญหาคือน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้อุปโภค – บริโภค ของประชาชนได้ตลอดทั้งปี และเกิดปัญหาเรื่องน้ำประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ำ และแหล่งน้ำดิบเป็นแบบประปาผิวดิน จำนวน ๑ แห่ง ซึ่งทำให้การผลิตน้ำประปามีปัญหาเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาคือ การลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที การพิจารณาโครงการต่างๆ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้นำบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีเพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป เมื่อมีงบประมาณและความจำเป็นก็สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้ ดังนี้

(๑) จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา 1,638 หลังคาเรือน
(๒) หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา ขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนาเชิงคีรี ๑ แห่ง
(๓) ปริมาณการใช้น้ำประปาเฉลี่ย ๕๐๐ – ๕๕๐ ลบ.ม. ต่อวัน
(๔) แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาได้จาก
( / ) แหล่งน้ำผิวดิน ๒ แห่ง ประปาผิวดินบ้านมะขามเอน , บ้านเกลียวทอง
( / ) แหล่งน้ำใต้ดิน ๑8 แห่ง

มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ อุปโภค - บริโภค จำนวน 20 แห่ง ครอบคลุม ๑๐ หมู่บ้าน เป็นแหล่งน้ำที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน ดังนี้

หมู่ที่ ๑ บ้านนากาหลง หมู่ที่ ๒ บ้านนาเชิงคีรี , กลุ่มบ้านปากดง , กลุ่มบ้านโว้งมะโก , โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี
หมู่ที่ ๓ บ้านนาเค้าหมู , กลุ่มบ้านเขากาว หมู่ที่ ๔ บ้านขุนนาวัง , โรงเรียนบ้านขุนนาวัง , วัดขุนนาวัง , บริเวณที่ทำการศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 4
หมู่ที่ ๕ บ้านโว้งบ่อหมู่ที่ ๖ บ้านมะขามเอน , บริเวณที่ทำการ อบต.
หมู่ที่ ๗ บ้านนาป่าดำ หมู่ที่ ๘ บ้านน้ำลาด , บ้านยางโทน
หมู่ที่ ๙ บ้านเกลียวทองหมู่ที่ ๑๐ บ้านคลองเตย , กลุ่มบ้านโคกขาม
เปลี่ยนภาษา