เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐานการคมนาคม

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ ๗๐ เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐ โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย ปัญหาคือ งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่ เพียงพอที่จะดำเนินการได้ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลมีเส้นทางคมนาคม ดังนี้
ถนน

ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จำนวน ๒๕.๖ กม.

สภาพถนน คอนกรีต จำนวน - สาย ระยะทาง - กม.
สภาพถนน ราดยาง จำนวน ๓ สาย ระยะทาง ๒๕.๖ กม.
- สาย ๑๒๗๒ เมืองเก่า – คีรีมาศ ระยะทาง ๑๐ กม.
- สาย ๑๓๓๒ บ้านป้อม – ถ้ำแม่ย่า ระยะทาง ๑๐ กม.
- สาย ๑๓๑๙ คีรีมาศ – อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ระยะทาง ๕.๖ กม.

ถนนในความรับผิดชอบทางหลวงชนบท จำนวน ๒๒.๕๓๐ กม.

สภาพถนน คอนกรีต จำนวน ๕ สาย ระยะทาง ๒.๕๓๐ กม.
สภาพถนน ราดยาง จำนวน ๒ สาย ระยะทาง ๒๐ กม.
- สายหนองหมี – ขุนนาวัง ระยะทาง ๑๒ กม.
- สาย ๓๐๒๓ เกลียวทอง – นาเชิงคีรี ระยะทาง ๘ กม.

ถนนของท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนาเชิงคีรี จำนวน ๗๘.๘๙ กม.

สภาพถนน คอนกรีต จำนวน ๑๙ สาย ระยะทาง ๖.๘๓ กม.
สภาพถนน ราดยาง จำนวน ๑๖ สาย ระยะทาง ๘.๔๖ กม.
สภาพถนน ลูกรัง จำนวน ๔๒ สาย ระยะทาง ๖๓.๖๐ กม.

โทรศัพท์

ตำบลนาเชิงคีรีมีเครือข่ายโทรศัพท์คลอบคลุมพื้นที่ ร้อยละ 90 เนื่องจากบางพื้นที่มีภูเขา จึงทำให้เสาส่งสัญญาณไม่ทั่วถึง


ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ในพื้นที่ตำบลนาเชิงคีรี ได้รับการบริการรับ – ส่งพัสดุต่างๆ จากไปรษณีย์ทุกวันทำการ อีกทั้งยังมีขนส่งของเอกชนต่างๆ ที่ให้บริการทั่วถึงทุกหลังคาเรือน
0.01s. 0.50MB