ตาลโตนด นาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

สนใจสอบถามได้ ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี 

โทร. 0 - 5501 - 9676