เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติตำบลเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2480 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะท้องที่ ตำบลโตนด ตำบลทุ่งหลวง ตำบลสามพวง และตำบลศรีคีรีมาศ ขึ้นเป็นกิ่งอำเภอ เรียกว่า “กิ่งอำเภอศรีคีรีมาศ”

การปกครองขึ้นอยู่กับอำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยตั้งที่ว่าการอำเภอ อยู่ที่หมู่ 1 ตำบลศรีคีรีมาศ โดยจัดแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ตำบล 30 หมู่บ้าน ต่อมาเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2481 ทางราชการได้โอนหมู่บ้าน หมู่ 1 ตำบลศรีคีรีมาศ ซึ่งเป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอไปอยู่ในเขตการปกครองของหมู่ที่ 1 ตำบลโตนด ในปี พ.ศ. 2482 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยปรับปรุงตำบล หมู่บ้าน แบ่งแยกตำบลทุ่งหลวงออกเป็นอีกตำบลหนึ่งเรียกว่า ตำบลบ้านป้อม ขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอศรีคีรีมาศและเปลี่ยนนามกิ่งอำเภอศรีคีรีมาศ เป็น “กิ่งอำเภอคีรีมาศ” ต่อมาในปี พ.ศ.2499 กิ่งอำเภอคีรีมาศก็ได้ยกฐานะเป็นอำเภอ เรียกว่า “อำเภอคีรีมาศ” โดยมีนายอรุณ พุ่มสวัสดิ์ เป็นนายอำเภอคนแรก เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2499 และในปี พ.ศ. 2522 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยปรับปรุงตำบลหมู่บ้านแบ่งแยกตำบลสามพวงออกเป็นอีกตำบลหนึ่งเรียกว่า “ตำบลหนองจิก”และเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2524 แบ่งแยกตำบลบ้านป้อมออกเป็นอีกตำบลหนึ่งเรียกว่า “ตำบลนาเชิงคีรี” และในปี 2526 แบ่งแยกตำบลโตนดออกเป็นอีกตำบลหนึ่ง เรียกว่า”ตำบลหนองกระดิ่ง” อยู่ในเขตการปกครองเขตอำเภอคีรีมาศ
0.01s. 0.50MB