เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไปที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี มีเนื้อที่ประมาณ ๙๓.๔๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๕๘,๓๗๕ ไร่ แยกตามหมู่บ้านได้ดังนี้

จำนวนพื้นที่
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านไร่ ตร.กม. รวคิดเป็น%
ของพื้นที่ทั้งหมด
บ้านนากาหลง ๕,๖๕๖.๒๕ ๙.๐๕ ๙.๖๙
บ้านนาเชิงคีรี ๗,๕๓๑.๓๑ ๑๒.๐๕ ๑๒.๙๐
บ้านนาเค้าหมู ๗,๕๓๐ ๑๒.๐๔๘ ๑๒.๙๐
บ้านขุนนาวัง ๒,๔๒๐ ๓.๘๗๒ ๔.๑๕
บ้านโว้งบ่อ ๖,๒๗๘.๗๕ ๑๐.๐๔๖ ๑๐.๗๖
บ้านมะขามเอน ๖,๒๕๙.๓๗ ๑๐.๐๑๕ ๑๐.๗๓
บ้านนาป่าดำ ๕,๖๕๘.๗๕ ๙.๐๕๔ ๙.๗๐
บ้านน้ำลาด ๖,๒๕๙.๓๗ ๑๐.๐๑๕ ๑๐.๗๓
บ้านเกลียวทอง ๖,๒๕๖.๒๕ ๑๐.๐๑ ๑๐.๗๒
๑๐ บ้านคลองเตย ๔,๕๒๕ ๗.๒๔ ๗.๗๖
รวม๕๘,๓๗๕.๐๕ ๙๓.๔๐ ๑๐๐

ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่ลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่ราบและที่สูงสลับกันไปมีทิวเขาล้อมรอบป่าไม้ค่อนข้างสมบูรณ์ ส่วนใหญ่เป็นไม้ขนาดเล็ก และมีแหล่งน้ำธรรมชาติ


สภาพภูมิอากาศ

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนกรกฎาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๔๒ องศาเซลเซียส ร้อนจัดมีอุณหภูมิประมาณ ๔๓ องศาเซลเซียสขึ้นไป
ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน กันยายน – ตุลาคม บางปีอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากรุนแรงเข้าพื้นที่ตำบลนาเชิงคีรี ทำให้พื้นที่ไร่ นา ของประชาชนได้รับความเสียหาย
ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๒-๓ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด ประมาณ ๘ องศา

ลักษณะของดิน

ลักษณะดินร่วนและดินร่วนปนทรายมีดินเหนียวบางพื้นที่ มีสภาพเหมาะแก่การเพาะปลูก เกษตรกรรมไร่นาสวนผสม และเลี้ยงสัตว์


ประชากร
จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านจำนวนครัวเรือนชายหญิงรวม
บ้านนากาหลง ๒๑๗ ๔๐๔ ๓๙๗ ๘๐๑
บ้านนาเชิงคีรี ๒๓๒ ๓๘๕ ๓๙๑ ๗๗๖
บ้านนาเค้าหมู ๒๗๔ ๔๖๗ ๔๙๐ ๙๕๗
บ้านขุนนาวัง ๒๐๗ ๓๒๙ ๓๓๙ ๖๖๘
บ้านโว้งบ่อ ๑๖๒ ๒๙๔ ๒๗๗ ๕๗๑
บ้านมะขามเอน ๑๔๔ ๒๕๙ ๒๔๗ ๕๐๖
บ้านนาป่าดำ ๑๒๙ ๑๙๘ ๒๑๙ ๔๑๗
บ้านน้ำลาด ๑๓๔ ๒๓๖ ๒๓๑ ๔๖๗
บ้านเกลียวทอง ๙๐ ๑๖๖ ๑๖๙ ๓๓๕
๑๐ บ้านคลองเตย ๑๙๕ ๒๖๙ ๒๕๓ ๕๒๒
รวม๑,๗๘๔ ๓,๐๐๗ ๓,๐๑๓ ๖,๐๒๐0.01s. 1.00MB