เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ทดสอบ409 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้า งอาคารประชุมเอนกประสงค์_บริเวณหน้าที่ทำการ_อบต.นาเชิงคีรี.pd f1623 ส.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ_.pdf2014 ส.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงเสริมระดับทางลูกรังบดอัดแน่น_สายบ้านนายสือ_โค กทุ่ง.pdf1614 ส.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง_แบตเตอรี่รถยนต์_สำหรับรถยนต์ส่ว นกลาง.pdf1714 ส.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานไว้ใช้ในการปฏิบัติราชการ_ของกองสาธารณสุข _๘_รายการ.pdf1114 ส.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์.pdf1814 ส.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานไว้ใช้ในการปฏิบัติราชการ_ของกองช่าง_๙_รา ยการ.pdf1414 ส.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง_๓_ศูนย์.pdf1214 ส.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุของสสำนักปลัด_๓_รายการ.pdf1214 ส.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา_ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองคลัง.pdf1514 ส.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล_โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมาย_ด้านคุณธรรม. pdf1214 ส.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายางชื่อ_พร้อมตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน.pdf1114 ส.ค. 62
ประกาศเชิญชวนก่อสร้างอาคารประชุมเอนกประสงค์บริเวณหน้าที่ทำการ_อบต.นาเชิงคีรี_compressed.pdf125 ส.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพันธุ์ไม้ดอก_ไม้ประดับ_โครงการ_๑_อำเภอ_๑_ถนน.pdf2419 พ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพสัญจร_หม ู่ที่_๘_.pdf1119 พ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำถนนสายเขาปู่จ่า_หมู่ที่_๒.pdf1219 พ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิล.pdf1419 พ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิล_โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ.pdf1119 พ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการ_๑_อำเภอ_๑_ถนน.pdf1219 พ.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB