นายบุญส่ง ชำนาญเสือ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี
061-684-9357

ออนไลน์ 145 คน

เยี่ยมชม 16,781 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
27 ม.ค. 64มาตราการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แชร์  
22 ม.ค. 64ประกาศ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง (PM 2.5) แชร์  
5 ต.ค. 63ราคากลางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.8 บ้านนายแหวน แชร์  
5 ต.ค. 63ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.8 บ้านนายแหวน แชร์  
29 เม.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเทลานคอนกรีตบริเวณพื้นที่ อบต.นาเชิงคีรี แชร์  
17 เม.ย. 63ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเทลานคอนกรีตบริเวณภายในพื้นที่ อบต.นาเชิงคีรี แชร์  
17 เม.ย. 63ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเทลานคอนกรีตบริเวณภายในพื้นที่ อบต.นาเชิงคีรี แชร์  
9 ก.ย. 62ทดสอบ แชร์  
23 ส.ค. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้า งอาคารประชุมเอนกประสงค์_บริเวณหน้าที่ทำการ_อบต.นาเชิงคีรี.pd f แชร์  
14 ส.ค. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ_.pdf แชร์  
14 ส.ค. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงเสริมระดับทางลูกรังบดอัดแน่น_สายบ้านนายสือ_โค กทุ่ง.pdf แชร์  
14 ส.ค. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง_แบตเตอรี่รถยนต์_สำหรับรถยนต์ส่ว นกลาง.pdf แชร์  
14 ส.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานไว้ใช้ในการปฏิบัติราชการ_ของกองสาธารณสุข _๘_รายการ.pdf แชร์  
14 ส.ค. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์.pdf แชร์  
14 ส.ค. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานไว้ใช้ในการปฏิบัติราชการ_ของกองช่าง_๙_รา ยการ.pdf แชร์  
14 ส.ค. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง_๓_ศูนย์.pdf แชร์  
14 ส.ค. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุของสสำนักปลัด_๓_รายการ.pdf แชร์  
14 ส.ค. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา_ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองคลัง.pdf แชร์  
14 ส.ค. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล_โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมาย_ด้านคุณธรรม. pdf แชร์  
14 ส.ค. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายางชื่อ_พร้อมตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน.pdf แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/6 | แสดง 20 จาก 117 รายการ
เปลี่ยนภาษา