เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563116
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564117
แผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี(พ.ศ.2563-2567)114
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)117
แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2561 - 2563116
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564 113
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561315
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 114
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 25621615
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562113
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3112
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562114
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562112
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2562115
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2562113
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25611112

ลำดับที่ 1-16 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB