เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564144
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม 2563 ครั้้งที่ 2142
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่1 ปี2563147
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง124
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่116
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น0198
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ5ปี2563-2567121
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.25631398
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564173
ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563190
แผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี(พ.ศ.2563-2567)8287
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)173
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564 160
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 25621667
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562159
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3153
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562158
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562153
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2562158
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2562166

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB