เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่140
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ5ปี2563-2567150
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-25641102
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564 189
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ5ปี2560-2564143

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB