เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นางธิญาดา วิษณุศิริกุล

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรีสำนักปลัด

 • นางสาววิไลพร เสือเพ็ง

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางลัชนา พยม

  บุคลากร

 • นางสาวนราพิศ เพชรสน

  นิติกร

 • นางสาวรุจิรา ภูมิผล

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นายจารุวิทย์ แก้วทุ่ง

  นักพัฒนาชุมชน

 • นางสาวสาวิตรี จิ๋วพุ่ม

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นายประไพร แสนสุด

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • นายปรีดา เฮงสกุล

  พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

 • นายนัด เป้ทุ่ง

  พนักงานขับรถยนต์

 • นางบรรจง เมืองคำ

  คนงานทั่วไป

กองคลัง

 • นางสาวดวงพร จันทร์กลับ

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวธนีญาณ์ เกิดบุญ

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • นายญาณเดช อยู่สถิตย์

  นักวิชาการคลัง

 • นางสาวจรวรรณ ปิ่นโตนด

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นายวีรัตน์ เขียวคชสาร

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวพนม ทองทุ่ง

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

กองช่าง

 • นายพรพิพัฒน์ เอี่ยมละมัย

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายธัชเฉลิม ปุยฝ้าย

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กองการศึกษาฯ

 • นางสาวอภิญญา ปุยฝ้าย

  นักวิชาการศึกษา รักษาการหัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • นางสาวสุดารัตน์ โอภาส

  ครู คศ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโว้งบ่อ

 • นางวิริยา แก้วทุ่ง

  ครู คศ1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเชิงคีรี

 • นางสาวศิริรัตน์ ขำทุ่ง

  ครู คศ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนนาวัง

 • นางสาวสนธยา กลิ่นทุ่ง

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • นางหทัยภัทร แดงทุ่ง

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

กองสาธารณสุขฯ

 • ว่าที่ร้อยตรีตะวัน โคกทอง

  นักวิชาการสาธารณสุข รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่ง แวดล้อม

0.02s. 0.75MB