นายบุญส่ง ชำนาญเสือ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี
061-684-9357

ออนไลน์ 149 คน

เยี่ยมชม 16,697 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายวรนาถ เสือเพ็ง

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี

 • นายเทียม อยู่ทุ่ง

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี

 • นางธิญาดา วิษณุศิริกุล

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรีสมาชิกสภา

 • นายประดอม ถึงเป้

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายนิ่ม เกตุอ่อน

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายวันชัย ครุฑเกตุ

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายอำนาจ ขำทุ่ง

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายเฉลย แก้วทุ่ง

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายประเชิญ บุญเรือง

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นางสุนัน ปานเขียว

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายยิ้ม โป๊ะทุ่ง

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายอุบล เสือโต

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายควร คำศรี

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายวิทย์ ดำดี

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายสนิท แก้วทุ่ง

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นางราตรี เกตุคง

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายวิสูตร จันทร์สิงขรณ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายสมศักดิ์ อยู่ทุ่ง

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายอดิศักดิ์ โพธิ์ดี

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายอภิสิทธิ์ เม้าทุ่ง

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • พลฯประสาน แสวงทอง

  ส.อบต. หมู่ที่ 10เปลี่ยนภาษา