นายบุญส่ง ชำนาญเสือ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี
061-684-9357

ออนไลน์ 152 คน

เยี่ยมชม 16,763 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


“ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรีเป็นชุมชนน่าอยู่ การพัฒนายั่งยืนด้วยการจัดบริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน การบริการที่ดี และการบริหารงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ”ยุทธศาสตร์


คณะกรรมการพัฒนาอบต.ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้กำหนดยุทธศาสตร์ของ อบต. 8 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาคลองบังคับน้ำ
1.2 แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
1.3 แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่
1.4 ควบคุมการส่งและระบายน้ำ

2) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง โครงสร้างเส้นทางคมนาคม
2.2 ขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ และโทรศัพท์
2.3 บำรุงรักษาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

3) ด้านการเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน
3.1 การส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนารายได้
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าท้องถิ่น ( OTOP)
3.3 ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพด้านการประกอบอาชีพแก่ชุมชนและเกษตรกร
3.4 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม

4) ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและการท่องเที่ยว
4.1 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
4.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบและนอกระบบ
4.3 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬา และนันทนาการ
4.4 การส่งเสริมและสนับสนุนการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและการ ท่องเที่ยว

5) ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและศักยภาพผู้นำชุมชน
5.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เยาวชน และครอบครัว
5.2 การสังเคราะห์

6) ด้านการสาธารณสุข การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.1 การพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ส่งเสริม ควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาด
6.2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7) ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบสุขของประชาชน
7.1 การป้องกันอุบัติเหตุฉุกเฉิน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบ
7.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
7.3 การพัฒนากิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

8) ด้านการบริหารจัดการที่ดี
8.1 การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
8.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรและการบริหารองค์กร
8.3 การบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล
8.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
เปลี่ยนภาษา