เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการแข่งขันกีฬาระดับตำบลนาเชิงคีรีสัมพันธ์ ประจำปี 25633920 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น6117 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2563114 ส.ค. 63
โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต/การส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมมาภิบาล ประจำปี 25639826 มิ.ย. 63
ประชุมผู้ปกครอง ก่อนที่จะ เปิดเทอม เพื่อรับฟังนโยบายมาตรการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัย ของตำบลนาเชิงคีรี9825 มิ.ย. 63
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ผ่านระบบ ITAS23615 มิ.ย. 63
เชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพสัญจร หมู่ 6 บ้านมะขามเอน 5310 มิ.ย. 63
โครงการส่งเสริมอาชีพสัญจรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุคนพิการและผู้ดูแลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี ครั้งที่ 5 12726 พ.ค. 63
การแจกจ่ายถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด - 19 14026 พ.ค. 63
โครงการส่งเสริมอาชีพสัญจร หมู่ 5 บ้านโว้งบ่อ7422 พ.ค. 63
“วันสตรีไทย” ประจำปี 256221217 เม.ย. 63
กิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งอำเภอคีรีมาศ ณ สระน้ำผุด หมู่ที่ 5 บ้านโว้งบ่อ20510 เม.ย. 63
เงินเบี้ยยังชีพ899 เม.ย. 63
กิจกรรม Big cleaning day วัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบตำบลนาชิงคีรี2348 เม.ย. 63
กิจกรรม Big cleaning day องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี1313 เม.ย. 63
มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)12631 มี.ค. 63
ข้อกำหนด พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ฉบับที่ 1 ห้ามทำ ให้ทำ ควรทำ3426 มี.ค. 63
มาตราการเร่งด่วนในการเผ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (ฉบับที่ 2)7324 มี.ค. 63
โครงการรวมพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา201915723 มี.ค. 63
ชาวนาเชิงคีรีร่วมใจ "ต้านภัยไข้เลือดออก"9523 มี.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB