เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศ เรื่อง ปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี114 ม.ค. 64
โครงการส่งเสริมและอบรมความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตร ประจำปี 2564 "หลักสูตรการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีคนนาเชิงคีรี"3423 ธ.ค. 63
โครงการส่งเสริมอาชีพสัญจรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สุงอายุ คนพิการและผู้ดูแลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ 23122 ธ.ค. 63
ประชุมสัญจร เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของประชาชนเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง ณ ศาลาอเนกค์ประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 63016 ธ.ค. 63
โครงการส่งเสริมอาชีพสัญจรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สุงอายุ คนพิการและผู้ดูแลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี 2924 พ.ย. 63
การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาเชิงคีรี2713 พ.ย. 63
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกาย สบายชีวี โดยการเต้นแอโรบิค393 พ.ย. 63
โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยม อุดมการณ์ ความจงรักภักดี การปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ดำรงอยู่มั่นคง วัฒนาสถาพรสืบไป12526 ต.ค. 63
วันปิยมหาราช11523 ต.ค. 63
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี4521 ต.ค. 63
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร2513 ต.ค. 63
โครงการปรับปรุงภูมิทัศแหล่งท่องเที่ยวบริเวณทุ่งแห่นาค13430 ก.ย. 63
วันธงชาติไทย3828 ก.ย. 63
โครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน(การละเล่นกลองยาว)13915 ก.ย. 63
กิจกรรมการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก12015 ก.ย. 63
โครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย ของเด็กๆ ตำบลนาเชิงคีรี 648 ก.ย. 63
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 1147 ก.ย. 63
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 25636025 ส.ค. 63
โครงการแข่งขันกีฬาระดับตำบลนาเชิงคีรีสัมพันธ์ ประจำปี 256317720 ส.ค. 63
โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต/การส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมมาภิบาล ประจำปี 256327326 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB