เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยม อุดมการณ์ ความจงรักภักดี การปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ดำรงอยู่มั่นคง วัฒนาสถาพรสืบไป126 ต.ค. 63
วันปิยมหาราช123 ต.ค. 63
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี221 ต.ค. 63
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร113 ต.ค. 63
โครงการปรับปรุงภูมิทัศแหล่งท่องเที่ยวบริเวณทุ่งแห่นาค2730 ก.ย. 63
วันธงชาติไทย928 ก.ย. 63
โครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน(การละเล่นกลองยาว)2615 ก.ย. 63
กิจกรรมการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก2115 ก.ย. 63
โครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย ของเด็กๆ ตำบลนาเชิงคีรี 218 ก.ย. 63
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 37 ก.ย. 63
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 25631625 ส.ค. 63
โครงการแข่งขันกีฬาระดับตำบลนาเชิงคีรีสัมพันธ์ ประจำปี 25637820 ส.ค. 63
โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต/การส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมมาภิบาล ประจำปี 256313926 มิ.ย. 63
ประชุมผู้ปกครอง ก่อนที่จะ เปิดเทอม เพื่อรับฟังนโยบายมาตรการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัย ของตำบลนาเชิงคีรี13725 มิ.ย. 63
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ผ่านระบบ ITAS27715 มิ.ย. 63
เชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพสัญจร หมู่ 6 บ้านมะขามเอน 6010 มิ.ย. 63
โครงการส่งเสริมอาชีพสัญจรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุคนพิการและผู้ดูแลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี ครั้งที่ 5 16526 พ.ค. 63
การแจกจ่ายถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด - 19 17726 พ.ค. 63
โครงการส่งเสริมอาชีพสัญจร หมู่ 5 บ้านโว้งบ่อ11422 พ.ค. 63
“วันสตรีไทย” ประจำปี 256225117 เม.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB