เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต/การส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมมาภิบาล ประจำปี 25634226 มิ.ย. 63
ประชุมผู้ปกครอง ก่อนที่จะ เปิดเทอม เพื่อรับฟังนโยบายมาตรการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัย ของตำบลนาเชิงคีรี4125 มิ.ย. 63
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ผ่านระบบ ITAS16415 มิ.ย. 63
เชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพสัญจร หมู่ 6 บ้านมะขามเอน 2010 มิ.ย. 63
โครงการส่งเสริมอาชีพสัญจรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุคนพิการและผู้ดูแลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี ครั้งที่ 5 7426 พ.ค. 63
การแจกจ่ายถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด - 19 9526 พ.ค. 63
โครงการส่งเสริมอาชีพสัญจร หมู่ 5 บ้านโว้งบ่อ1422 พ.ค. 63
“วันสตรีไทย” ประจำปี 256214817 เม.ย. 63
กิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งอำเภอคีรีมาศ ณ สระน้ำผุด หมู่ที่ 5 บ้านโว้งบ่อ15310 เม.ย. 63
เงินเบี้ยยังชีพ779 เม.ย. 63
กิจกรรม Big cleaning day วัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบตำบลนาชิงคีรี1868 เม.ย. 63
กิจกรรม Big cleaning day องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี1233 เม.ย. 63
มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)11031 มี.ค. 63
ข้อกำหนด พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ฉบับที่ 1 ห้ามทำ ให้ทำ ควรทำ2726 มี.ค. 63
มาตราการเร่งด่วนในการเผ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (ฉบับที่ 2)6224 มี.ค. 63
โครงการรวมพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา201914523 มี.ค. 63
ชาวนาเชิงคีรีร่วมใจ "ต้านภัยไข้เลือดออก"8723 มี.ค. 63
มาตราการเร่งด่วนในการเผ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 198819 มี.ค. 63
โครงการส่งเสริมอาชีพสัญจรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุคนพิการและผู้ดูแลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี ครั้งที่ 41104 มี.ค. 63
เบี้ยเด็กแรกเกิด4319 ก.พ. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB