***ข่าวประชาสัมพันธ์***

ผู้สูงอายุในพื้นที่ทราบ กรณีท่านย้ายที่อยู่จะต้องลงทะเบียน ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ทันทีนับตั้งแต่วันที่ย้าย หรือภายในเดือนพฤศจิกายนของปีนั้น เพื่อให้ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้รับสิทธิต่อเนื่องในกรณีย้ายที่อยู่

ดังนั้นเพื่อไม่ให้เสียสิทธิการรับเงินเบี้ยยังชีพจึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี โทร. 055-019-676