***ประชาสัมพันธ์***

การสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2564

**************************

 ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไป เข้ารับการสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2564 ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. คุณสมบัติ

1.1 มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 75 ปี

1.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

1.3 มีสุขภาพดีทั้งด้านกาย จิต ปัญญาและสังคม ประกอบกิจการงานอันเป็นประโยชน์ ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม มีความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ ครอบครัว สภาพแวดล้อม เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมและเป็นตัวอย่างแก่สาธารณชนได้ 1.4 ต้องไม่เคยได้รับรางวัลประกาศสดุดีเป็นผู้สูงอายุแห่งชาติมาก่อน

1.5 เป็นบุคคลที่มีผลงานโดดเด่นเชิงประจักษ์ทางด้านวัฒนธรรม

ส่งผลงานเอกสารประกอบรูปเล่ม จำนวน 1 เล่ม พร้อมซีดีบันทึกข้อมูลเอกสารเป็น ไฟล์ Word และไฟล์ PDF จำนวน 1 แผ่น ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 055 – 019 – 676 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี