รัฐบาลจ่ายเงินประกัยรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 2 แล้ว โดยในปี 2564  ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมายที่กิโลกรัมละ 4 บาท กับราคาตลาดอ้างอิงให้แก่เกษตรกร ทุกวันที่ 15 หากตรงกับวันหยุดเลื่อนจ่ายเร็วขีึ้น ตลอดโครงการฯ จนถึงเดือนสิงหาคม 2564 จึงขอให้เกษตรกรผู้ปาล์มรีบแจ้งขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตร ปี 2564  ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือผ่าน Application FARMBOOK เพื่อรับสิทธิเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ชาวสวนปาล์มน้ำมันต่อไป