ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ ITAS

                             ขอประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือ สำหรับประชาชนทั่วไป นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ที่มารับบริการหรือมาติดต่อราชการต่าง ๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรีเข้าตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ ITAS ซึ่งจัดทำโดยสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้ทราบถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี และใช้เป็นแนวทางแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรมความโปร่งใส

                             ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระและยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และคำตอบของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับและไม่ถูกนำไปเผยแพร่หรือใช้เพื่อการใดๆ ทั้งสิ้น

                             กรุณาตอบแบบประเมินตามลิ้งด้านล่าง โดยใส่หมายเลขบัตรประจำประชาชน 13 หลัก ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

itas.nacc.go.th

หมายเหตุ : สามารถตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป