องค์การบริหาราส่วนตำบลนาเชิงคีรี 

***ประชาสัมพันธ์***

มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)