องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี

ขอประชาสัมพันธ์

มาตราการเร่งด่วนในการเผ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (ฉบับที่ 2)