องค์การบริหารส่วนตำนาเชิงคีรี

ขอประชาสัมพันธ์ 

มาตราการเร่งด่วนในการเผ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19