วันที่ 9 เม.ย 64 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเจ้าหน้าที สมาชิกสภา อบต.นาเชิงคีรี ร่วมประชุมสัญจร เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของประชาชนเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง ณ ศาลาอเนกค์ประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านนาป่าดำ ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย