วันที่ 17 มี.ค. 64 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี นำโดยท่านนายกบุญส่ง ชำนาญเสือ เจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและประชาชนหมู่ 7 ร่วมกันซ่อมแซมบ้านให้กับผู้สูงอายุและคนพิการในเขตพื้นที่ รายนางวชิรกัญญา อโรคมนตรา หมู่ 7 บ้านนาป่าดำ