วันที่ 9 มี.ค. 63 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเจ้าหน้าที สมาชิกสภา อบต.นาเชิงคีรี ร่วมประชุมสัญจร เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของประชาชนเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง ณ ศาลาอเนกค์ประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านน้ำลาด ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย