วันที่ 16 มี.ค. 64 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี จัดโครงการส่งเสริมอาชีพสัญจรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สุงอายุ คนพิการและผู้ดูแลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านโว้งบ่อ