เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต.ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย
วันพ่อแห่งชาติ ๖๒อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
ประกาศรายชื่ออาสาสมัครจิตอาสาภัยพิบัติ อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2563อบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวงอบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาร่วมใจ ๔ (บ้านนายบันเทิง-บ้านนายอุดม) หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
รับสมัครจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้ออบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONEอบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
ประกาศการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจอบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนอบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนอบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศมาตราการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ เรื่อง คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลปากพระอบต.ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย
สรุปราคากลาง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบเคพซีล สายเลียบคลองกลางบ้าน ๑ (ท่อลอดเหลี่ยม-บ้านนายประสิทธิ์) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านไร่อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบเคพซีล สายเลียบคลองกลางบ้าน ๑ (ท่อลอดเหลี่ยม-บ้านนายประสิทธิ์) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
สรุปราคากลางซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายประตูน้ำลำไนย์ ซอยประชาร่วมใจ 27 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไร่อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายประตูน้ำลำไนย์ ซอยประชาร่วมใจ ๒๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ กำจัดผักตบชวา อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ลำดับที่ 1-20 | 1/15 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.12s. 0.50MB