เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565อบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหารอบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2564อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2564อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 63-31 มี.ค. 64)อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลังอบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 ( เดือน ส.ค.-ก.ย.63)อบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 (1 ต.ค. 63-31 มี.ค. 64)อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศจำนวนครั้งของการลาและจำนวนครั้งของการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. 63-30 ก.ย. 63) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยนต์บรรทุกแบบโดยสารมีขนาดการบรรทุกผู้โดยสารไม่น้อยกว่า 30 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน อบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
ราคากลางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.8 บ้านนายแหวนอบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.8 บ้านนายแหวนอบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย วันที่ีประเมิน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564อบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕อบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
โครงการปรับปรุงภูมิทัศแหล่งท่องเที่ยวบริเวณทุ่งแห่นาคอบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
แผนสุขภาพชุมชนตำบลบ้านไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
วันธงชาติไทยอบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
ลำดับที่ 1-20 | 1/13 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.18s. 0.50MB