เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
7 สิงหาคม "วันรพี" พระบิดาแห่งกฎหมายไทยอบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
4 สิงหาคม ของทุกปี เป็น วันสื่อสารแห่งชาติ อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือนอบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคมอบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณอบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑อบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า หมู่ที่ 6 พ.ศ.2563อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สู่ประชาชนอบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบ ๒๕๖๓ อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข พ.ศ. 2563อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ติกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนบ้านหนองสีดา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวงอบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามหน่วยงานภาครัฐอบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
รายงานผลการพิจารณาและ ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างอบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
แผนการจัดองค์ความรู้ (KM)อบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ (ประเภทสามัญ)อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต/การส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมมาภิบาล ประจำปี 2563อบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด ( ๒๖ มิถุนายน ) ประจำปี ๒๕๖๓อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๓ อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
ลำดับที่ 1-20 | 1/13 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.19s. 0.50MB