เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แผนดำเนินงาน ประจำปี2561อบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ระบบ ITAS) ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564อบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือนอบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ 2564อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564อบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564อบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบ 2563 รอบ 12 เดือนอบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564อบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้ออบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี64อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
คู่มือแผนฉบับแก้ไขใหม่.อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2563 - มิถุนายน 2563)อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม 2563 ครั้้งที่ 2อบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรีอบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย

ลำดับที่ 1-20 | 1/13 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.12s. 0.50MB