เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256311
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-256414
แผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี(พ.ศ.2563-2567)15
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)17
แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2561 - 256315
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564 17
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256136
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 17
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562167
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/256215
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 315
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/256218
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/256215
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/256216
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/256215
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561116

ลำดับที่ 1-16 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB